Big Data Analytics คืออะไร?

#อยู่ใกล้ชิดตัวเราทุกวัน
#ง่ายต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการวิเคราะห์
#การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี ทำให้มีชัยในธุรกิจ

ข้อมูลสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง?

 • ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า, สร้างนวัตกรรมที่ใหม่กว่า, อีกทั้งยังค้นหาวิธีการประหยัดต้นทุน
 • Data science เพื่อทำนายอนาคต
 • ใช้ข้อมูลทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ (AI) และสร้างผลิตภัณฑ์

บริการให้คำปรึกษา Big Data

 • วิเคราะห์ data เเละประยุกต์ให้ใช้งานได้จริง
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม ตามงบประมาณ
 • สนับสนุนทางด้านเทคนิคโครงการและการบำรุงรักษา

ติดตั้ง Big Data (เลือกได้ตามงบประมาณ)

 • Opensource : Hadoop, Sqoop, Hive, Pig, Kafka, Spark, Storm
 • Cloud: Microsoft Azure, Google GCP, Amazon AWS
 • Enterprise Data Platform: Cloudera, Hortonworks

Advanced analytics

 • Descriptive Analytics นำเสนอข้อมูลเป็นแผนภาพแบบ BI
 • Predictive Analytics ใช้แบบจำลองทางสถิติ เพื่อคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
 • Prescriptive Analytics ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ รวมถึงคำถามที่ไม่ได้ถามเเต่เป็นคำถามที่สำคัญ

Data warehouse modernization

 • เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล Data warehouse ให้เร็วเร็วกว่าเดิม
 • จัดเก็บ Data warehouse ขนาดใหญ่ โดยลด License Database เเละ Hardware ราคาสูง
 • รองรับ Application ที่ต้องใช้การคำนวณสูงในอนาคต

Cybersecurity’s Blog